Polityka prywatności i plików cookies

1. W związku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych na stronie startupecommerce.pl oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

2. Korzystając ze strony startupecommerce.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich ujawnionych danych. Wydawca  zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów określonych w Ustawie – takich jak organy państwowe do ich wglądu uprawnione jak i strony w ewentualnym postępowaniu karnym lub cywilnym. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych (np. poprzez newsletter, informowanie o ofertach reklamowych czy patronatu medialnego).

3. Każdy Użytkownik strony startupecommerce.pl powinien zapoznać się z poniższą polityką prywatności.

4. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony udostępnionej pod adresem: https://startupecommerce.pl/  

1. Definicje

1. Administrator – oznacza Massive Marketing Bartosz Kaluga z siedzibą w Gąsawach Rządowych 30a  26-502 Jastrząb, NIP: 799-192-29-21

2. Pliki cookies – to dane informatyczne, głównie niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, na których wchodzi na stronę startupecommerce.pl.

3. Pliki cookies zewnętrzne – to pliki cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony startupecommerce.pl.

4. Serwis/Strona  – oznacza stronę internetową startupecommerce.pl.

5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, dzięki któremu Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.

6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

2. Administrator danych osobowych 

2.1 Administrator

1. Administratorem danych osobowych oraz strony startupecommerce.pl jest Massive Marketing Bartosz Kaluga z siedzibą w Gąsawach Rządowych 30a  26-502 Jastrząb:

  • Numer identyfikacji podatkowej NIP: 799-192-29-21
  • REGON: 145896290
  • Forma prawna: Działalność Gospodarcza

2.2 Kontakt do administratora serwisu

1. W celu skontaktowania się z Administratorem serwisu Użytkownik może wysłać wiadomość drogą mailową:

Adres email: hello@startupecommerce.pl 

2. Użytkownik może kierować zapytania do Administratora dotyczące niniejszej polityki prywatności oraz sposobu i zakresu przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych zbieranych przez stronę startupecommerce.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu podpisywania umów i realizacji usług.

2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wystawiania faktur i rachunków za zamówione usługi.

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są do celów rekrutacyjnych.

4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celach marketingowych. Głównie, aby promować usługi oferowane przez stronę startupecommerce.pl.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane w celach statystycznych.

6. Dane osobowe przetwarzane będą również w przypadku reklamacji lub innych roszczeń kierowanych do Administratora strony.

7. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

4. Źródła pozyskiwania danych osobowych

1. Dane zbierane są podczas odwiedzin stron serwisu startupecommerce.pl.

2. Dane zbierane są za pośrednictwem plików cookies.  

3. Dane zbierane są podczas kontaktowania się za pośrednictwem adresu e-mail. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z Administratorem np. z zapytaniem lub w celu otrzymania oferty, będą przetwarzane takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz treść zapytania. Informacje te są potrzebne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i wypełnienia zobowiązań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Dane zbierane są podczas wystawiania faktur oraz rachunków.

5. Dane zbierane są podczas zawierania umowy.

5. Dostęp do danych osobowych i uprawnienia Użytkownika

1. Każdemu Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych.

2. Każdy Użytkownik może domagać się korekty, sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji swoich danych osobowych.

3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. 

4. Każdy Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku gdy: 

  • dane nie są już potrzebne do celów, dla których były zbierane i przetwarzane,
  • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • wymagane jest usunięcie danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

5. Każdy Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora serwisu.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Użytkownikowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt 3 - “Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych”, a następnie, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy o prawa.

2. Dane osobowe zbierane w celu dopasowania treści do zainteresowań Użytkowników będą przetwarzane do czasu zakończenia korzystania z usług elektronicznych w serwisie przez Użytkownika lub w momencie, gdy Użytkownik zgłosi prośbę o zaprzestanie przetwarzania jego danych.

3. Dane osobowe w przypadku roszczeń ze strony Użytkowników będą przetwarzane i przechowywane do chwili zakończenia postępowania w sprawie danego roszczenia.

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Ochrona danych osobowych ze strony Administratora

1. Administrator dokonuje wszelkich starań i prawnie obowiązujących działań, aby zapewnić ochronę zbieranych i przetwarzanych danych osobowych. 

2. Administrator w celu ochrony zbieranych i przetwarzanych danych osobowych stosuje odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności, aby dane nie trafiły do osób trzecich oraz nie zostały uszkodzone czy wykorzystane w niewłaściwy sposób. 

3. Dostęp do danych osobowych ma Administrator oraz osoby do tego upoważnione.

4. Administrator oraz osoby upoważnione zobowiązują się nie ujawniać zbieranych i przetwarzanych danych osobowych.

7.2 Ochrona danych osobowych ze strony Użytkownika

1. Użytkownik w trosce o swoje dane osobowe i bezpieczeństwo, nie powinien ujawniać swoich danych osobom trzecim.

Pliki cookies

8. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pozwalają one rozpoznać wykorzystywane oprogramowanie i dostosować do niego stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisywaną wartość.

8.1 Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1. Cookies sesyjne - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2. Cookies trwałe - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danych przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

9. Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

1. Pliki cookies są wykorzystywane w celu prawidłowego i bezpiecznego świadczenia usług elektronicznych przez Administratora serwisu.

2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz polepszania świadczonych przez Administratora usług elektronicznych. 

3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach statystycznych.

4. Pliki cookies są wykorzystywane w celu rozpoznania urządzenia Użytkownika, jego lokalizacji oraz odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

5. Pliki cookies są wykorzystywane w celu zapamiętania wybranych ustawień personalizacji interfejsu Użytkownika. 

6. Pliki cookies są wykorzystywane w celu zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

7. Pliki cookies są wykorzystywane w celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

9.1 Cookies zewnętrzne

1. Cookies zewnętrzne wykorzystywane są w celu wyświetlania treści multimedialnych pobieranych z zewnętrznych serwisów internetowych.

2. Cookies zewnętrzne wykorzystywane są w celu zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics).

3. Cookies zewnętrzne wykorzystywane są w celu prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika.

10. Warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies

1. Użytkownik ma możliwość zmienić ustawienia dotyczące warunków przechowywania plików cookies oraz uzyskiwania dostępu przez pliki cookies.

2. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

3. Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.

4. Ograniczenie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

11. Postanowienia końcowe do polityki prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje od daty zamieszczenia jej na stronie startupecommerce.pl.

2. Polityka prywatności może ulec zmianie, z uwagi na zmiany funkcjonalności serwisu lub ze względu na zmiany w przepisach prawa.

3. Wszelkie zmiany i aktualizacje dotyczące polityki prywatności zaczynają obowiązywać z chwilą opublikowania zaktualizowanej polityki prywatności na stronach statycznych serwisu.

4. Wszelkie pytania dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych można kierować do Administratora za pośrednictwem adresu e-mail.

Adres e-mail: hello@startupecommerce.pl 

5. Wszelkie aspekty prawne zawarte w polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.  

6. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony startupecommerce.pl, przechodząc na zewnętrzne strony zaleca się, aby zapoznać się z ich własną polityką prywatności oraz regulaminem.