Warunki Subskrypcji Newslettera Startup Ecommerce

Wstęp i definicje

Niniejszy dokument określa warunki subskrypcji newslettera oferowanego przez stronę internetową www.startupecommerce.pl (dalej jako „Strona”), zarządzanej przez Sintra Consulting Poland Sp. z o.o., zwanego dalej „Administratorem”. Celem dokumentu jest informowanie użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych, zasadach subskrypcji oraz prawach subskrybentów związanych z otrzymywaniem newslettera.

Definicje:

  • Subskrybent – osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na otrzymywanie newslettera od Administratora poprzez podanie swojego adresu e-mail na Stronie.
  • Newsletter – cykliczna, elektroniczna publikacja dystrybuowana przez Administratora do Subskrybentów za pośrednictwem e-mail, zawierająca informacje o nowościach, produktach, usługach, promocjach i wydarzeniach związanych ze Stroną.
  • Administrator danych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Subskrybentów, w tym przypadku Sintra Consulting Poland Sp. z o.o.

Dane Administratora

Nazwa: Sintra Consulting Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Stroma 16, 35-304 Rzeszów, Polska
NIP: 8133718060
REGON: 363890509
KRS: 0000612949

Administrator jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co zapewnia pełną zgodność z polskim prawem oraz przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe Subskrybentów są zbierane i przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem platformy e-commerce Shopify, na której zbudowana jest Strona, wykorzystując do wysyłki newsletterów narzędzie Shopify Email dostępne pod adresem: https://apps.shopify.com/shopify-email?locale=pl. Dzięki integracji z tymi narzędziami, Administrator jest w stanie oferować Subskrybentom:

  • Wysyłka newslettera: przesyłanie Subskrybentom cyklicznych publikacji e-mail zawierających informacje o nowościach, produktach, usługach oraz innych treściach związanych ze Stroną.
  • Informacje marketingowe: komunikacja z Subskrybentami dotycząca usług, porad eksperckich, wydarzeń, aktualności rynkowych oraz innych istotnych informacji związanych z działalnością Administratora.
  • Aktualności na temat firmy: informowanie o zmianach w firmie, takich jak rozwój oferty, nowe inicjatywy, projekty czy partnerstwa, które mogą być interesujące dla Subskrybentów.
  • Zmiany w regulaminach: powiadamianie o wszelkich zmianach w regulaminach, politykach prywatności czy warunkach świadczenia usług, które mają bezpośredni wpływ na relacje z Subskrybentami.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez Subskrybenta podczas zapisywania się do newslettera, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Subskrybent ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wykorzystanie platformy Shopify i narzędzia Shopify Email zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych Subskrybentów jest realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, bezpiecznych i efektywnych technologicznie rozwiązań, co dodatkowo przyczynia się do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Zakres zbieranych danych ogranicza się do niezbędnego minimum, wymaganego do realizacji powyższych celów, przede wszystkim do adresu e-mail Subskrybenta oraz, w zależności od dobrowolnych uzupełnień, imienia i innych danych pozwalających na personalizację komunikacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych Subskrybentów przez Administratora opiera się na jednej z następujących podstaw prawnych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

Zgoda subskrybenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): Subskrybent wyraża dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu, tj. otrzymywanie newslettera oraz informacji marketingowych. Zgoda ta jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu subskrypcji dostępnym na Stronie.

Realizacja umowy subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy subskrypcji newslettera, do której Subskrybent jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Subskrybenta przed zawarciem umowy.

Prawa subskrybenta

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Subskrybenci mają szereg praw zgodnie z RODO, w tym:

  • Prawo dostępu do danych: Subskrybent ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, oraz informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych, źródle tych danych oraz o prawach przysługujących Subskrybentowi.
  • Prawo do sprostowania danych: Subskrybent ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Subskrybent może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy np. cofnie zgodę na przetwarzanie.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w określonych przypadkach Subskrybent ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych: Subskrybent ma prawo otrzymać, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu: Subskrybent ma prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
  • Prawo do cofnięcia zgody: Subskrybent może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, Subskrybent może skontaktować się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych podanych w dokumencie. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć na wniosek bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym przypadku w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Subskrybentów będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo subskrypcja newslettera będzie aktywna, co oznacza, że dane będą przechowywane do czasu, aż Subskrybent zdecyduje się zrezygnować z subskrypcji lub zażąda usunięcia swoich danych osobowych. Po rezygnacji z subskrypcji lub wniosku o usunięcie danych, dane osobowe Subskrybenta zostaną niezwłocznie usunięte z naszych baz danych, chyba że przepisy prawa wymagają dalszego przechowywania tych danych w celach archiwalnych, rozliczeniowych lub do rozstrzygnięcia potencjalnych sporów.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Subskrybentów mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym działającym na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, firmom zajmującym się marketingiem, a także podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, w celu realizacji usług związanych z newsletterem. Wszystkie podmioty przetwarzające są zobowiązane do przetwarzania danych zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych i odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Administrator może również udostępniać dane osobowe Subskrybentów organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa.

Zabezpieczenia danych

Administrator przykłada szczególną wagę do zabezpieczenia danych osobowych Subskrybentów przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy zniszczeniem, korzystając z infrastruktury platformy Shopify. Shopify zapewnia zaawansowane środki bezpieczeństwa, które są automatycznie wdrażane dla wszystkich operujących na tej platformie sklepów, w tym:

  • Szyfrowanie transmisji danych za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer): Wszystkie dane przesyłane między stroną klienta a serwerami Shopify są szyfrowane, zapewniając bezpieczeństwo przekazywanych informacji.
  • Zabezpieczenia infrastruktury: Shopify stosuje zaawansowane metody zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych dla serwerów i centrów danych, w których przechowywane są dane osobowe Subskrybentów.
  • Regularne aktualizacje i audyty bezpieczeństwa: Shopify regularnie aktualizuje swoją platformę i przeprowadza audyty bezpieczeństwa, aby zapobiegać zagrożeniom i utrzymywać wysoki poziom ochrony danych.
  • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych: Administrator zapewnia, że wszyscy pracownicy i współpracownicy mają odpowiednią wiedzę na temat ochrony danych osobowych i stosowania praktyk bezpieczeństwa zgodnych z wymogami Shopify i RODO.

Polityki bezpieczeństwa i procedury zarządzania dostępem do danych: Administrator stosuje polityki i procedury mające na celu ochronę danych osobowych, w tym zarządzanie dostępem i autoryzację, w ścisłej współpracy z zasadami bezpieczeństwa Shopify.

Dzięki integracji z platformą Shopify, Administrator korzysta z robustnych, sprawdzonych rozwiązań bezpieczeństwa, aby zapewnić, że dane osobowe Subskrybentów są chronione na najwyższym poziomie i aby minimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek incydentów bezpieczeństwa.

Informacja o dobrowolności

Podanie danych osobowych przez Subskrybenta jest całkowicie dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że niektóre dane, takie jak adres e-mail, są niezbędne do zapisania się do newslettera i otrzymywania od nas informacji. Bez podania tych danych subskrypcja newslettera i dostarczanie treści dostosowanych do indywidualnych preferencji Subskrybenta nie będą możliwe.

Procedura wycofania zgody

Subskrybent ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może zostać dokonane poprzez:

  • Użycie linku do rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego wysyłanego newslettera. Kliknięcie tego linku automatycznie skutkuje usunięciem adresu e-mail Subskrybenta z listy mailingowej.
  • Wysłanie żądania bezpośrednio do Administratora za pomocą danych kontaktowych podanych w dokumencie (np. adres e-mail, telefon). W takim przypadku Subskrybent powinien podać swoje dane identyfikacyjne i wyraźnie określić swoje żądanie.

Po otrzymaniu żądania wycofania zgody, Administrator niezwłocznie zaprzestanie przesyłania newslettera i przetwarzania danych osobowych Subskrybenta do celów związanych z subskrypcją, chyba że inna podstawa prawna (np. obowiązujące przepisy prawa) zezwala lub wymaga dalszego przetwarzania tych danych.

Zmiany w warunkach subskrypcji

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach subskrypcji newslettera w dowolnym czasie. Może to być spowodowane zmianami w przepisach prawa, nowymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, modyfikacjami w sposobie wydawania newslettera lub zmianami w strukturze i funkcjonalności Strony. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, Administrator zobowiązuje się do poinformowania Subskrybentów o tych zmianach poprzez wysłanie powiadomienia na podany przez Subskrybentów adres e-mail. Informacja o zmianach będzie zawierała zwięzły opis nowych warunków oraz datę ich wejścia w życie. Subskrybenci będą mieli możliwość rezygnacji z subskrypcji, jeśli nowe warunki nie będą dla nich akceptowalne.

Kontakt

Subskrybenci mogą kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, warunków subskrypcji, jak również w celu skorzystania z przysługujących im praw związanych z ochroną danych osobowych. Poniżej znajdują się dane kontaktowe Administratora:

Sintra Consulting Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Stroma 16, 35-304 Rzeszów, Polska
E-mail: info@sintraconsulting.pl

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub chęci skorzystania z praw, takich jak prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody, prosimy o bezpośredni kontakt za pomocą podanych wyżej danych. Administrator zobowiązuje się do odpowiedzi na wszystkie zapytania bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym przypadku w terminie miesiąca od otrzymania zapytania.